KEVIN DUERINCK

GENEALOGY PAGE

DUERINK AXEL, NETHERLANDS CLAN

Last Revised: 4 February 2007 (links)

Cornelis DUIJRINCK, married Cornelia Aertsen CRANENDONCK. Van wie:
Joos DURING (DUERINK), married Jacomijntje COMMERS. Van wie
Dingenis DURING (also "Dignus" first name)(DUERINK, DURINCK), * 29-01-1719 Axel, + 24-10-1772 Axel; marriages all in Axel:
1) 10 May 1747 Catharina de Beer
2) 29 Aug 1755 Cornelia van Laare
3) 8 Mar 1761 Adriana Vissers (* Zaamslag, + voor 1772)
4) 8 Mar 1769 Anna de Blaeijon
. Van de derde huwelijken (Vissers):
Adriaan DUERINK, * 01-03-1767 Axel, + 27-09-1818 Axel, Nederlands Hervormd Kerk, was a day worker; on 8 Feb 1809 in Terneuzen married Janna OPPENEER (* 25-05-1788 Hoek, + 15-04-1855 Axel). Van wie:
Adriana DURING, * 04-08-1811 Zaamslag, + 08-02-1883 Axel

From Axel links at GeneaKnowHow--Province Zeeland records on Internet
1713-07-28 (getrouwd) Paschier During j.m. van Zinai met Anna de Vos j.d. van Moerbeeke
1717-11-12 (getrouwd) Passchier Durink wedr. van Anna de Vos met Cornelia Pijssens j.d. van St. Laurens ontrent Sluijs
1719-10-06 (getrouwd) Willem Engels j.m. van Bostenblei Bezuide met Cornelia de Groene wed. van Cornelis Durink
1734-05-01 (getrouwd) Pieter Durink j.m. van Stekenen met Marie de Swiemer j.d. van ’t Ambacht Besuijden
1737-01-19 (getrouwd) Jan Verhest j.m. van St. Niclaes met Maria de Swemer wed. van Pieter During
1736-03-24 (getrouwd 22 april) Paschier During wedr. van Cornelia Tiesens met Johanna de la Noie wed. van Jan Covers
1747-04-22 ondertrouw op den Hoek (getrouwd alhier 10 mei) Dignus During j.m. van onder Axel met Catharina de Beer j.d. van onder Axel
1769-02-18 (de geboden gaan ook te Zaamslag, hier getrouwd 8 maart) Dignus During laatst wedr. van Adriana Vissers met Anna de Blaa wed. van Andries Herbouts Beide won. onder Axel
1773-06-05 (hier getrouwd 20 juni) Casper Smith j.m. van Eisingen in Duitsland met Anna de Blaa laatst wed. van Dignus Durink, Beide won. onder Axel
1773-06-05 (hier getrouwd 20 juni) Jan de Krijger j.m. van onder Zaamslag met Janna Duringh j.d. van onder Axel, Beide won. onder Axel
1778-11-19 (hier getrouwd 29 november) Pieter Herrebout j.m. geb. en won. onder Axel met Lena During j.d. geb. en won. onder Axel. Pleuntje Roose als moeder der bruidegom en Jan de Koeijer als voogd der bruid verklaarden dit huwelijk te consenteren.

From the ZeeuwsArchief online: Josias Duering
Death duty on Saturday, February 2, 1811 Axel
Kantoor (office) : Hulst
Nummer (number) : 4106 1810-1811
Josias Duering
Overleden te (died in) : Axel
Overleden op (died on) : 2-2-1811
Inventarisnummer (inventory number) : 148
Filmcassettenumber (number of filmbox) : 24
Opmerking (note) : Dagloner, gehuwd met Adrienne van de Vrede, dagloonster

From the Weesboeken van Axel, NL--links at GeneaKnowHow--Province Zeeland records on Internet . Transcription of the Weesboeken (orphanage records?) by Roelinde Stoffels, NL.
1564-1582:
Noch dheelft van 25 ghemeten erve. Ghecommen bij coope van Daneel Uten Heechoute XE "Uten Heechoute:Daneel" ende Jan Diercken XE "Diercken:Jan". Belast met 12 schellinghen parisis tjaers ancommende tclooster van Baudeloo XE "*Baudeloo:clooster". Ligghende in den polder van Nieu Otene, XE "*Nieu Othenepolder", onverdeelt met huerlieder moedere. Danof den houderigghe ghebruuckende es den meerderen deel ende tsurpluus Anthuenis Duerync XE "Duerinck:Anthuenis".
Marten Goeman voocht van de weese Anthuenis Duerync XE "Duerinck:Anthuenis" van der moederlicke zijde, ghenaempt Linken, XE "Duerinck:Linken" die hij hadde bij Lysbet­te Danckaerts XE "Danckaert:Lysbette". Brinct hier te boucke tgoet de voornoemde weese verstorven bij den overliden van hueren voorschreven moeder. Bij vriendelicken uutcoope jeghens den vader van alle den havelic­ken ende catteylicken goede ghedaen. Eene somme van 14 £ groot­en. Verschunende met 2 £ grooten tjaers. Wanof deerste 2 £ grooten verschunen zullen tjaer ende Kerssavont 1572 ende alzo voort totter vulder betalynghe. Dies wert den vader ghehouden zijn kint te onderhouden van eten, dryncken, clee­den, reeden, brulochten gaen ende kinder heffen, metgaders doen leeren lesen ende scriven, redelick naer state al onver­mindert haers goets. Verbindende daer inne zijnen persoon ende goet, present ende toecommende ende zonderlynghe zijnen be­huus­de stede metten husen, schueren, stallen met al diesser ancleeft daer hij date deser op woent, omme te procederen bij actiereele ofte personne­le. Actum den 11e april 1569.
Angaende de schult van Masureel Pieter, Meeus Dierman, Antheu­nis Durinck XE "Duerinck:Anthuenis", Pieter Clays, Franchois Boone ende Lieven Blom­maert ende noch andere. Alle gheheel insolvent, in dien daer an re­covure compt bij rekenynghe te verantwoorden.
Staet van allen den goede toebehoorende de vier kinderen van Adriaen Noppe filius Joos ende Amelberghe Suys zijne huus­vrauwe. De voornoemde weesen ghenaempt ?ierin XE "Noppe:?ierin", Melchen, Bauwen ende Lynken. De voornoemde weesen toecommen ende ghebuert bij den overliden van Adriaen Noppe ende Amelberghe Suys zijnen huusvrauwe, huerlieder vader ende moeder. Ende dit in state ghestelt bij Pieter Hiele filius Joos ende Jan Durinc XE "Duerinck:Jan" tsaam staende voochden van den voornoemde weesen.
Jan Durinc XE "Duerinck, Jan" kendt noch onder hem te hebben als voocht van den voornoemde weesen over zijn administratie in zijns vader ende moeders sterfhuus, de somme van 18 schellinghen grooten.
Lots of Dierick are also in these records

RELATED LINKS

Duerink Nijverdal, Netherlands

Duerink Terneuzen, Netherlands

Duerink Zwolle en Hattem, Netherlands

LINKS

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)

Centraal Bureau Voor Genealogie (CBG)

Rijksarchiefdienst NL--GenLias

Dutch GenWeb

Genealogy Helplist Netherlands

Cyndi's List--Netherlands (Tons of links!)

NedGen Genealogy Search Engine

De Telefoongids--Netherland's Telephone Directory

Dutch Yellow Pages

Colossus International Search Engines--Netherlands

ILSE Netherlands Search Engine

Zoek.nl Netherlands Search Engine

BoekNet--Netherlands Used Book Search

AntiqBook--Netherlands Used Book Search

HOME

CONTACT INFORMATION

Copyright © 2001-2007 Kevin F. Duerinck